تعیین میزان متریال:
کلیه برآورد ها جهت تعیین میزان متریال مورد نیاز جهت ساخت قطعات و محصولات و برنامه ریزی مواد مورد نیاز،‌ از جمله اهداف این سیستم برنامه ریزی مواد
 (Material planning system) می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مدیریت صحیح موجودی انبار
2- کاهش زمان تولید قطعات و ماشین آلات
3- بر آورد زمان واقعی تحویل قطعات
4- افزایش بازدهی تولید