تحلیل و آنالیز مکانیزم ها:

تحلیل های تنش و کرنش و بهینه سازی، تحلیل و شبیه سازی مواد کامپوزیتی،‌ آنالیز مدل با نرم افزارهای مطرح و به روزی نظیر Ansys Fluent, Abaqus, LS Dyna... آنالیزهای خطی و غیرخطی،‌ آنالیز های استاتیکی،‌ آنالیزهای دینامیکی،‌ آنالیزهای ارتعاشی،‌ آنالیزهای سیالاتی،‌ آنالیزهای حرارتی،‌ آنالیز کامپوزیت ها