مهندس منصوری (کارشناس ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی))              9825-844-0912   

سوابق تحصیلی:
کاردانی مکانیک(ساخت و تولید)
کارشناسی مکانیک(طراحی جامدات)
کارشناسی ارشد مکانیک(تبدیل انرژی)
موضوع پایان نامه کارشناسی: آنالیز قید و قالب های تزریقی
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:تحلیل ارتعاشات آزاد نانو لوله های کربنی واقع بر روی فوندانسیون ویسکو الاستیک تحت میدان مغناطیسی و دمایی با وجود اثرات سطحی
(Flow-Induced Vibration Of Double Bonded Visco-CNTS Under Magnetic Fields And Thermal Considering Surface Effect)