مهندس منصوری (کارشناس ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی))              9825-844-0912  


آدرس : اصفهان - شهرک صنعتی امیر کبیر