مهندسی معکوس:
مهندسی معکوس بوسیله دستگاه ها و ابزارهای اندازه گیری ابعادی صورت می پذیرد و البته تفاوت اصلی در نتیجه نهایی کار بوسیله نیروی انسانی حاصل می پذیرد. مجموعه طراح گستر اسپادانا با اتکا به کادر فنی متخصص،‌ مجرب و متمایز خود،‌ توانایی انجام مهندسی معکوس از محصول یا دستگاه شما، به نقشه های دو بعدی و سه بعدی، به بهترین نحو دارا می باشد.