تحلیل و آنالیز مکانیزمها:
تحلیل های تنش و کرنش و بهینه سازی، تحلیل و شبیه سازی مواد کامپوزیتی،‌ آنالیز مدل با نرم افزارهای مطرح و به روزی مانند Ansys, Abaqus, LS Dyna،Fluent ،... آنالیزهای خطی و غیرخطی،‌ آنالیز های استاتیکی،‌ آنالیزهای دینامیکی،‌ آنالیزهای ارتعاشی،‌ آنالیزهای سیالاتی،‌ آنالیزهای حرارتی،‌ آنالیز کامپوزیت ها