تهیه فاینال بوک و مستندات فنی:

گرد آوری دفترچه مشخصات فنی (Final Book) که دربردارنده کلیه مدارک و مستندات فنی یک محصول، مکانیزم یا دستگاه می باشد شامل: کلیه استانداردها،‌ تست های لازم جهت اخذ استانداردها، BOM، تهیه OPC، دستورالعمل تولید،‌ زمان بندی و معین سازی نقاط بحرانی،‌ کاتالوگ و بروشورهای فنی معرف محصول (Technical Data)، دستورالعمل های ساخت و بهره برداری و ...