طراحی و شبیه سازی مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک:

- طراحی مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک
- الکتروهیدرولیک و پنوماتیک
- پروپرشنال هیدرولیک
- مانیتورینگ
- شبیه سازی به کمک نرم افزار Automation Studio