تهیه نقشه های دو و سه بعدی 2&3 Dimensional Design
نقشه های انفجاری  Exploded Drawings
نقشه های مونتاژی و دمونتاژی  Assemble & Disassemble Drawings
نقشه های تفکیکی Part Drawings
نقشه های As Build
نقشه های جیک و فیکسچر